gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за конзуларне послове
+ larger fontnormal font- Smaller font

СЕКТОР ЗА КОНЗУЛАРНЕ ПОСЛОВЕ

Сектор обавља послове који ce односе на:
1) заштиту интереса Републике Србије, њених држављана и домаћих правних лица y иностранству;
2) развијање веза са грађанима Републике Србије који ce налазе на раду и боравку y иностранству;
3) миграције и остваривање сарадње с међунардним организацијама из ове области;
4) визну политику и њено спровођење y дипломатско-конзуларној мрежи;
5) област одбране земље y вези с боравком војних обвезника Републике Србије y иностранству;
6) припреме и преговоре о закључивању међународних уговора из конзуларне области;
7) сарадњу с дипломатско-конзуларним представништвима држава акредитованих y Републици Србији
ради заштите интереса њихових држављана и правних лица;
8) припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
9) електронско еввдентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће
документације; 
10)учешће Републике Србије y поступцима пред међународним правосудним институцијама; 11)примену права међународних организација;
12)друге послове из области конзуларних односа и међународноправних питања.

У Сектору за конзуларне послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:
I Одељење за конзуларне послове које обавља послове који ce односе на:
- издавање путних исправа и виза y иностранству;
- пружање помоћи y случајевима репатријације и депортације држављања Републике Србије; бележничке функције; матичарске функције;
- издавање спроводнице за пренос посмртних остатака;
- заштите имовинско-правних интереса државе, као и домаћих правних и физичких лица y иностранству;
- стицање и губитак држављанства;
- пружање заштите ухапшеним и осуђеним лицима y иностранству;
- правне помоћи y грађанским и кривичним стварима; остваривање права из области брачних и породичних рдноса;
- заштиту пословно неспособних држављана;
- спорове које воде држава или правна лица Републике Србије пред страним судовима или арбитражама;
- област одбране земље y вези с боравком војних обвезника Републике Србије y иностранству пружање помоћи и услуга домаћим бродовима и ваздухопловима;
- обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба y иностранству; пружање обавештења о прописима Републике Србије;
- легализацију јавних исправа Републике Србије и страних јавних исправа y међународном промету;
- чување матичних књига и издавање уверења на основу њих;
- друге конзуларне послове из делокруга Одељења. 

У Одељењу за конзуларне послове образују ce следеће уже унутрашње јединице:
1) Група за регионалне конзуларне послове I која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове y односу на Аустрију, Лихтенштајн, Швајцарску, Немачку, Француску, Монако, Шпанију, Авдору, Португал, Белгију, Холандију, Луксембург, Велику Британију, Ирску, Данску, Шведску, Норвешку, Финску, Исланд, Пољску, Чешку, Словачку, Летонију, Естонију и Литванију.

2) Група за регионалне конзуларне послове II која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове y односу на Италију, Сан Марино, Турску, Грчку, Кипар, Бугарску, Румунију, Албанију, Мађарску, Русију и евроазијске државе.

3) Група за регионалне конзуларне послове III која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове y односу на Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.

4) Група за регинаолне конзуларне послове IV која обавља све конзуларне послове описане y члану 43. овог правилника y односу на САД, Канаду, земље Средње и Јужне Америке, Аустралију, Нови Зеланд и земље Азије и Африке.

5) Група за системска питања која обавља послове који ce односе на припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера; уређење електронске презекгације конзуларних представншптава Републике Србије y свету и друге конзуларне послове општег карактера из делокруга Групе.

6) Група за легализацију и матичне књиге - обавља послове који ce односе на легализацију исправа y међународном саобраћају; чување другог примерка матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије; издавање извода и уверења из матичних књига; друге конзуларне послове из делокруга Групе. 

7) Група за оставине и спорове y иностранству - обавља послове који ce односе на остваривање наследног права грађана Републике Србије y иностранству; остваривање права на личну или породичну пензију, алиментацију, животно осигурање и накнаду штете и друге конзуларне послове из делокруга Групе.

8) Група за конзуларни архив - обавља архивске послове y Сектору за конзуларне односе.

II Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова који обавља послове који ce односе на: 
- издавање дипломатских и службених пасоша;
- поступак обезбеђења сагласности за прелете страних ваздухоплова преко територије Републике Србије;
- поступак обезбеђења сагласности за прелете ваздухоплова Републике Србије преко територије других држава;
- друге конзуларне послове y вези с путним исправама и прелетом ваздухоплова.

III Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме који обавља послове који ce односе на:
- унапређење односа и развијања веза с грађанима Републике Србије које ce налазе на раду и боравку y иностранству, посебно y области очувања културног и духовног идентитета и унапређења организације и садржаја рада удружења грађана Републике Србије y свету;
- миграције и остваривање сарадње с међународним организацијама из ове области;
- обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба y иностранству;
- закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из области социјалног осигурања; друге послове y вези са миграцијама, дијаспором и социјалним споразумима. 

IV Одељење за визну политику (визни центар) - обавља послове који ce односе на:
- праћење и анализу односа Републике Србије са Европском унијом и другим државама y области визних режима; прати законодавство и прописе Европске уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума y области визне политике и визног режима y циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
- y оквиру јединственог визног система, y сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
- врши контролу законитости и усмерава рад ДКП y области визне политике Републике Србије;
- обавља послове који ce односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора y области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
- прикупља и обрађује податке и сачињава андлцтичке материјале y вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује y стручној и аналитичкој обради материјала које МСП доставља Народној скушптини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и надлежним органима државне управе.

У Одељењу за визну пс-литику (визном центру) образоване су следеће уже унутрашње јединице:

• Група за визну политику - која обавља послове који ce односе на праћење и анализирање проблематике односа са Европском Унијом и другим државама y области визних режима; праћење законодавства и прописа Европске Уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума y области визне политике и визног режима y циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена; обављање послове који ce односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора y области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама; сачињавање аналитичких материјала y вези са питањима из надлежности Визног центра; припрему материјала за међународне односно међудржавне сусрете и посете; стручну и аналитичку обраду доатеријала које МСП доставља Народној скупшгини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и другим државним органима.

• Група за одобравање виза која обавља послове који ce односе на Одобравање виза y сарадњи са Министарством унутрашњих послова; вођење евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза; контролу законитости и усмерава рад ДКП y области визне политике Републике Србије.

V Одељење за међународноправне послове koje обавља послове који ce односе на:
- припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора; електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
- учешће Републике Србије y поступцима пред међународним правосудним институцијама;
- примену права међународних организација;
- друге послове из области међународног права.

У Одељењу за међународноправне послове образују ce следеће уже унутрашње јединице:
- Група за међународне правосудне институције - обавља послове који ce односе на сарадњу са међународним правосудним институцијама: Међународни суд правде, Стални арбитражни суд, Међународни кривични суд, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Хашка конференција за међународно приватно право, специјализовани судови УН; заступање Републике Србије y поступцима пред међународним правосудним институцијама и друге послове из делокруга Групе.

- Група за међународне уговоре - обавља послове који ce односе на међународне мултилатералне и билатералне уговоре, као и друге послове из делокруга Групе.

- Група за право међународних организација и општа питања - обавља послове који ce односе на примену права међународних организација универзалног и регионалног карактера; примену других актуелних питања међународног права и друге послове из делокруга Групе.

 

4) Група за регинаолне конзуларне послове IV која обавља све конзуларне послове описане y члану 43. овог правилника y односу на САД, Канаду, земље Средње и Јужне Америке, Аустралију, Нови Зеланд и земље Азије и Африке.5) Група за системска питања која обавља послове који ce односе на припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера; уређење електронске презекгације конзуларних представншптава Републике Србије y свету и друге конзуларне послове општег карактера из делокруга Групе.6) Група за легализацију и матичне књиге - обавља послове који ce односе на легализацију исправа y међународном саобраћају; чување другог примерка матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије; издавање извода и уверења из матичних књига; друге конзуларне послове из делокруга Групе. •<■ ï|7) Група за оставине и спорове y иностранству - обавља послове који ce односе на остваривање наследног права грађана Републике Србије y иностранству; остваривање права на личну или породичну пензију, алиментацију, животно осигурање и накнаду штете и друге конзуларне послове из делокруга Групе.8) Група за конзуларни архив - обавља архивске послове y Сектору за конзуларне односеП Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова који обавља послове који ce односе на: издавање дипломатских и службених пасоша;поступак обезбеђења сагласности за прелете страних ваздухоплова преко територије Републике Србије;поступак обезбеђења сагласности за прелете ваздухоплова Републике Србије преко територије других држава;друге конзуларне послове y вези с путним исправама и прелетом ваздухоплова.Ш Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме који обавља послове који ce односе на:унапређење односа и развијања веза с грађанима Републике Србије које ce налазе на раду и боравку y иностранству, посебно y области очувања културног и духовног идентитета и унапређења организације и садржаја рада удружења грађана Републике Србије y свету; миграције и остваривање сарадње с међународним организацијама из ове области; обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба y иностранству; закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из области социјалног осигурања; друге послове y вези са миграцијама, дијаспором и социјалним споразумима.   ^IV Одељење за визну политику (визни центар) - обавља послове који ce односе на:праћење и анализу односа Републике Србије са Европском унијом и другим државама y области визних режима; прати законодавство и прописе Европске уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума y области визне политике и визног режима y циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;y оквиру јединственог визног система, y сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;врши контролу законитости и усмерава рад ДКП y области визне политике Републике Србије; обавља послове који ce односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора y области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;прикупља и обрађује податке и сачињава андлцтичке материјале y вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује y стручној и аналитичкој обради материјала које