Здравствена заштита

 

Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству се користи на основу Закона о здравственом осигурању Републике Србије и међународних споразума о социјалном осигурању/социјалној сигурности.

Законом о здравственом осигурању је предвиђено да осигурано лице, за време приватног боравка у иностранству, има право на коришћење здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања само у случају хитне медицинске помоћи, како би се отклонила непосредна опасност по живот осигураног лица.

Осигурано лице треба пре одласка да прибави одговарајућу потврду која се издаје на основу непосредног прегледа осигураног лица од стране изабраног лекара, као и на основу медицинске документације, и то: увида у здравствени картон, увида у извод здравственог картона, налаза и мишљења изабраног лекара да осигурано лице не болује и да није боловало од акутних или хроничних болести у акутној фази у последњих 12 месеци за које је потребно дуже или стално лечење, односно да се осигурано лице не налази у стању које би убрзо по доласку у иностранство захтевало дуже лечење, односно смештај у стационарну здравствену установу, укључујући и друге здравствене услуге, као и потврде изабраног лекара – стоматолога о стању зуба. Потврду издаје надлежна филијала здравственог осигурања.

Осигурано лице коме је за време боравка у иностранству пружена хитна медицинска помоћ, а које је боравило у тој држави без претходно издате потврде за коришћење здравствене заштите, нема право на накнаду трошкова који су настали коришћењем хитне медицинске помоћи за време боравка у иностранству, укључујући и трошкове превоза за повратак до места становања у Републици Србији.

Трошкове хитне медицинске помоћи пружене осигураном лицу у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању/социјалне сигурности, а које је боравило у тој држави без претходно издате потврде за коришћење здравствене заштите, укључујући и трошкове превоза за повратак до места становања у Републици Србији, плаћа Републички фонд, а сноси их осигурано лице по поднетом захтеву за накнаду трошкова од стране Републичког фонда.

У табели се даје назив и ознака обрасца, односно потврде која треба да се прибави пре путовања у односну државу:

Држава у коју се путује Ознака обрасца Назив обрасца / основ Институција у иностранству којој се предаје образац

Аустрија

SRB/А3

Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Аустрији;

међународни споразум

аустријска болесничка благајна

Белгија

SRB/BE 111

Потврда о праву на давања у натури
током боравка у другој држави
уговорници;

међународни споразум

белгијска каса здравственог осигурања

БиХ

SCG/BIH 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у БиХ;

међународни споразум

филијала здравственог осигурања у БиХ

Бугарска

SRB/BG 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Бугарској;

међународни споразум

здравствена установа у Бугарској

(Национална благајна за здравствено осигурање)

Велика Британија

не постоји посебан образац, довољни су здравствена књижица или пасош

не постоји образац;

међународни споразум

здравствена установа у Великој Британији

Италија

OBR/МОD7

Одобрење боравка осигураника и чланова породице за одсуство,

међународни споразум

италијанска каса здравственог осигурања

Луксембург

SRB/LUX 111

Потврда о праву на хитно потребна
давања у натури за време привременог
боравка;

међународни споразум

надлежна институција здравственог осигурања у Луксембургу

Мађарска

SRB/HUN 111

Потврда о праву на здравствене услуге
за време привременог боравка у
Мађарској;

међународни споразум

надлежна мађарска институција здравственог осигурања, здравствена установа

Северна
Македонија

СРБ/РМ111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Македонији;

међународни споразум

филијала здравственог осигурања у Македонији

Немачка

DE111SRB

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Немачкој;

међународни споразум

немачка каса болесничког осигурања

Пољска

не постоји посебан образац, довољна је здравствена књижица

међународни споразум

здравствена установа у Пољској

Румунија

SRB/RO 111

Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка;

међународни споразум

надлежна румунска институција здравственог осигурања

Словенија

SRB/SL 3

Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Словенији;

међународни споразум

надлежна румунска институција здравственог осигурања

Словачка

SRB/SK 111

Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка у Словачкој;

међународни споразум

здравствена установа у Словачкој

Турска

SRB/TR 111

Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Турској.

међународни споразум

надлежна турска институција здравственог осигурања

Холандија

YN 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка на територији једне од страна уговорница;

међународни споразум

холандска каса здравственог осигурања

Хрватска

SRB/HR 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Хрватској;

међународни споразум

подручна служба Хрватског завода за здравствено осигурање

Црна Гора

SRB-MNE 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Црној Гори;

међународни споразум

институција здравственог осигурања у Црној Гори

Чешка

YU/CZ 111

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Чешкој Републици, међународни споразум

чешка каса здравственог осигурања

Грчка, Данска, Канада, Кипар, Кина, Норвешка, Руска Фердерација, Француска, Шведска и Швајцарска
(државе са којима постоји билатерални међународни споразум), као и друге државе са којима не постоји билатерални међународни споразум

Потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству

Чл. 63-67 Закона о здравственом осигурању

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oсигурано лице које је користило здравствену заштиту у иностранству се, са оригиналном медицинском и рачунском документацијом, обраћа Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд, са захтевом за накнадом трошкова пружене здравствене заштите