Информатор о раду

Информатор Министарства спољних послoвa Републике Србије се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», број 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

 

Информатор