Држављанство

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Стицање држављанства пореклом

Држављанство Републике Србије пореклом, под различитим условима, стичу деца чија су оба родитеља или један од родитеља држављани Републике Србије у тренутку рођења детета;
Водите рачуна да на време у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије пријавите дете ради уписа у евиденцију држављана.
Ако су вам родитељи у тренутку рођења били држављани Србије, пунолетни сте, нисте старији од 23.године, а као дете нисте пријављени, подносите захтев у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Стицање држављанства пријемом

а) Ако сте странац и имате стално настањење у Републици Србији, можете добити држављанство под следећим условима:

- да сте навршили 18.година живота и да Вам није одузета пословна способност;
- да имате отпуст из страног држављанства или да поднесете доказ да ћете отпуст добити ако будете примљени у држављанство Републике Србије;
- да сте до подношења захтева најмање три године непрекидно имали пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;
- да поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

б) Ако сте странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији можете бити примљени у држављанство Републике Србије ако поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

в) Ако сте исељеник из Републике Србије или његов потомак можете бити примљени у држављанство Републике Србије ако сте навршили 18 година живота и није Вам одузета пословна способност и ако поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом. За пријем исељеника у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из страног држављанства, што значи да може имати двојно држављанство (не морате живети у Републици Србији и није Вам потребно одобрење о сталном настањењу).

г) Уколико сте припадник српског народа и немате пребивалиште на територији Републике Србије, имате право да у складу са чланом 23. Закона будете примљени у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства. Потребно је да сте навршили 18 година живота, да Вам није одузета пословна способност и поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

- да је навршио 18 година живота;
- да нема сметњи у погледу војне обавезе;
- да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији;
- да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији;
- да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђен не казну затвора - да је ту казну издржао;
- да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Престанак држављанства одрицањем

Ако сте пунолетни, рођени сте и живите у иностранству, а имате страно држављанство, можете се, по одређеном поступку, до навршене 25.године живота одрећи држављанства Републике Србије.

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

Ако сте отпуштени из држављанства Републике Србије и стекли страно држављанство или Вам је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем, можете поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесете захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије. Потребно је да сте навршили 18 година живота, није вам одузета пословна способност и поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом.
Скрећемо пажњу овим лицима да многе државе у својим прописима о држављанству предвиђају претходну сагласност свог надлежног органа за поновно стицање страног држављанства. У супротном, предвиђа се одузимање стеченог држављанства те земље.

НЕМАТЕ РЕГУЛИСАН ДРЖАВЉАНСКИ СТАТУС

Ако сте стекли држављанство Републике Србије а нисте уписани у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођеној по досадашњим прописима, министарство надлежно за унутрашње послове утврдиће Ваше држављанство на Ваш захтев, односно на захтев надлежног органа који води поступак у вези са остваривањем вашег права или по службеној дужности. О утврђивању држављанства Републике Србије министарство надлежно за унутрашње послове доноси решење.

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ

О захтевима за стицање и престанак држављанства Републике Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.
Захтеви за стицање и престанак држављанства подносе се органу унутрашњих послова по месту пребивалишта, односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије које ће га без одлагања проследити Министарству за унутрашње послове.
Захтев за стицање и престанак држављанства Р Србије подноси се лично или преко пуномоћника, за лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18.године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом с тим што је за дете старије од 14.година потребна и његова сагласност.
Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву.

НАПОМЕНА:

Детаљније информације о условима, потребним документима која морају да се приложе, поступку и трошковима добићете у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијем подручју боравите. Скрећемо пажњу да су горња обавештења начелне природе и да се у сваком конкретном поступку примењује Закон о држављанству у целини, као и други прописи који се сходно примењују.
Детаљније информације се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова.