Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

 

МСП у начелу омогућава приступ подацима без ограничења, осим оним подацима који су, у складу са чланом 9. и 14. Закона, односно одредбама Правилника МСП о одређивању врсте и степена тајности, циркулацији и чувању службених материјала, означени као државна или службена тајна.

Министарство спољних послова неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

  1. угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
  2. угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
  3. озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
  4. битно умањило способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
  5. учинило доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Такође, МСП неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:

  1. ако је лице на то пристало;
  2. ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши;
  3. ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације.

Министарство спољних послова је у складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл.гласник РС, бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) именовало лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Контакт подаци лица овлашћених за  поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Министарству спољних послова:

Јасмина Петровић
Адреса: Кнеза Милоша 24-26, Београд
Е-пошта: jasmina.petrovic@mfa.rs
Телефон: +381 11 306 8682

Дубравка Ђуришић
Адреса: Кнеза Милоша 24-26, Београд
Е-пошта: dubravka.djurisic@mfa.rs
Телефон: +381 11 306 8937