Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

 

MSP u načelu omogućava pristup podacima bez ograničenja, osim onim podacima koji su, u skladu sa članom 9. i 14. Zakona, odnosno odredbama Pravilnika MSP o određivanju vrste i stepena tajnosti, cirkulaciji i čuvanju službenih materijala, označeni kao državna ili službena tajna.

Ministarstvo spoljnih poslova neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:

  1. ugrozilo život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
  2. ugrozilo, omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
  3. ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
  4. bitno umanjilo sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
  5. učinilo dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.

Takođe, MSP neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim:

  1. ako je lice na to pristalo;
  2. ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši;
  3. ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije.

Ministarstvo spoljnih poslova je u skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
("Sl.glasnik RS, br.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021) imenovalo lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Kontakt podaci lica ovlašćenih za  postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Ministarstvu spoljnih poslova:

Jasmina Petrović
Adresa: Kneza Miloša 24-26, Beograd
E-pošta: jasmina.petrovic@mfa.rs
Telefon: +381 11 306 8682

Dubravka Đurišić
Adresa: Kneza Miloša 24-26, Beograd
E-pošta: dubravka.djurisic@mfa.rs
Telefon: +381 11 306 8937