Opšti uslovi

 

- važeća putna isprava, odnosno važeća lična karta kada je to predviđeno bilateralnim sporazumom ili Odlukom Vlade Republike Srbije.;

- važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje;

- dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;

- potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;

- ukoliko maloletna lica putuju sa jednim od roditelja potrebno je overeno punomoćje drugog roditelja, odnosno, kada putuju sa trećim licem, oba roditelja ili staratelja;

- preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

U skladu sa odredbama Zakona o strancima Republike Srbije, ulazak u Republiku Srbiju odbiće se strancu:

- ako ne poseduje važeću putnu ispravu sa uredno pribavljenom vizom Republike Srbije (ovde proveriti da li je potrebna viza i koji su uslovi za dobijanje vize Republike Srbije);

- ako nema dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji, povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;

- ukoliko se nalazi u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;

- ako je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera, odnosno otkaz boravka traju;

- ukoliko ne poseduje potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;

- ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

- ako se to lice u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;

- ako postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu.

Pogranični organi mogu zatražiti na uvid vaučer turističke agencije za turistička putovanja, adekvatno overeno pozivno pismo fizičkog ili pravnog lica, povratnu avio kartu, rezervaciju hotela ili potvrdu o privatnoj adresi na kojoj će stranac da boravi. Mogu se zatražiti i drugi podaci koji se prilikom prelaska granice učine značajnim za potvrdu svrhe putovanja.