Program Diplomatske akademije

 

U skladu sa članom 49. Zakona o spoljnim poslovima, Diplomatska akademija vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih službenika, kao i zaposlenih u drugim organima državne uprave i institucijama javnog sektora, koji imaju razvijenu međunarodnu saradnju.

Tokom jedne školske godine, u trajanju od devet meseci, Diplomatska akademija organizuje sledeća dva programa:

1. OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKO-KONZULARNE OBUKE, namenjen je pripravnicima diplomatsko-konzularne struke, kao i zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova kojima je omogućeno sticanje diplomatskog zvanja. Ispiti ovog programa čine diplomatsko-konzularni ispit, koji predstavlja državni stručni ispit za državne službenike u diplomatskom zvanju (član 101. Zakona o državnim službenicima). Procedura zapošljavanja u Ministarstvu spoljnih poslova u diplomatsko-konzularnoj struci regulisana je Zakonom o spoljnim poslovima. Tekst javnog konkursa za zaposlenje u Ministarstvu spoljnih poslova objavljuje se u javnim glasilima, Službenom glasniku, na sajtu Ministarstva i na sajtu Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

2. OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKE OBUKE, koji predstavlja program stručnog usavršavanja u oblasti međunarodne saradnje, namenjen je službenicima zaposlenim u drugim organima državne uprave i institucijama javnog sektora, kao i zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova koji nemaju diplomatska zvanja, ali se bave poslovima međunarodne saradnje.

Prijave kandidata zainteresovanih za pohađanje Diplomatske akademije, koji nisu zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova, već u nekoj drugoj instituciji, primaju se isključivo na osnovu nominacije institucije i to nakon prijema pozivnog pisma od strane Ministarstva spoljnih poslova. Naime, svake godine, najčešće tokom septembra, u zavisnosti od raspoloživog kapaciteta Diplomatske akademije, Ministarstvo spoljnih poslova utvrđuje listu institucija (Narodna skupština, Predsednik, Vlada sa svim ministarstvima...) kojima će biti poslata pozivna pisma sa obaveštenjem o proceduri i roku do kog treba da budu dostavljeni predlozi kandidata za stručno usavršavanje na Diplomatskoj akademiji.

Bliži uslovi za prijem kandidata iz drugih državnih organa i institucija, nakon pozivnog pisma MSP, podrazumevaju:

 1. preporuku institucije u kojoj je kandidat zaposlen
 2. visoku stručnu spremu (studije u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB)
 3. rad na poslovima međunarodne saradnje
 4. poželjnu starost do 35 godina
 5. znanje engleskog jezika.

Individualne prijave kandidata nisu validne, već samo zvanične prijave institucija koje procene značaj stručnog usavršavanja svojih zaposlenih u oblasti međunarodne saradnje.
Ministarstvo spoljnih poslova obavlja selekciju kandidata, uzimajući u obzir ispunjenost navedenih uslova, preporuku institucije, kao i rezultate koje je kandidat postigao tokom prijemne procedure.

Oni polaznici koji nisu zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova, nakon završetka Diplomatske akademije nastavljaju da rade u institucijama u kojima su zaposleni, tj. u onima koje su ih predložile za stručno usavršavanje.

OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKO-KONZULARNE OBUKE - DIPLOMATSKO-KONZULARNI ISPIT

PRVI TRIMESTAR

 1. Istorija diplomatije Srbije
 2. Međunarodno javno i diplomatsko pravo
 3. Osnovi ustavnog, političkog i ekonomskog uređenja Srbije
 4. Informatika

DRUGI TRIMESTAR

 1. Međunarodni odnosi i spoljna politika Republike Srbije
 2. Međunarodne organizacije i ljudska prava
 3. Osnovi sistema i politike Evropske unije
 4. Bezbednost u savremenim međunarodnim odnosima
 5. Međunarodni ekonomski odnosi

TREĆI TRIMESTAR

 1. Diplomatska praksa
 2. Diplomatski protokol
 3. Konzularno pravo i praksa
 4. Međunarodno pregovaranje – teorija i praksa
 5. Javna diplomatija – kultura i informisanje
 6. Kancelarijsko poslovanje
 7. Strani jezik na odgovarajućem nivou

 

OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKE OBUKE - PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANjA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNjE

PRVI TRIMESTAR

 1. Istorija diplomatije Srbije
 2. Međunarodno javno i diplomatsko pravo
 3. Osnovi ustavnog, političkog i ekonomskog uređenja Srbije
   

DRUGI TRIMESTAR

 1. Međunarodni odnosi i spoljna politika Republike Srbije
 2. Međunarodne organizacije i ljudska prava
 3. Osnovi sistema i politike Evropske unije
 4. Bezbednost u savremenim međunarodnim odnosima
 5. Međunarodni ekonomski odnosi (izborni predmet*)

TREĆI TRIMESTAR

 1.  Diplomatska praksa
 2. Diplomatski protokol
 3. Međunarodno pregovaranje – teorija i praksa
 4. Javna diplomatija – kultura i informisanje (izborni predmet*)

*polaznici osnovnog programa diplomatske obuke biraju jedan od dva izborna predmeta