Odeljenje za viznu politiku (vizni centar)

Odeljenje za viznu politiku (vizni centar) obavlja poslove koji se odnose na:

 • Praćenje i analizu odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
 • u okviru jedinstvenog viznog sistema, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
 • vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije;
 • obavlja poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
 • prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava analitičke materijale u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje u stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i nadležnim organima državne uprave.

U Odeljenju za viznu politiku (viznom centru) obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za viznu politiku obavlja poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje problematike odnosa sa Evropskom Unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; praćenje zakonodavstva i propisa Evropske Unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
 • obavljanje poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
 • sačinjavanje analitičkih materijala u vezi sa pitanjima iz nadležnosti Viznog centra;
 • pripremu materijala za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete;
 • stručnu i analitičku obradu materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i drugim državnim organima.

2. Grupa za odobravanje viza obavlja poslove koji se odnose na:

 • Odobravanje viza u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova;
 • vođenje evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
 • kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije.